ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และกำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา เปิดบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 มีนาคม 2562 และในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16-30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป