ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 126/2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 93-96/2562 ลงวันที่ 25 ก.พ.2562 และ 122-125/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ.2562 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2562 เป็นต้นไปนั้น
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
เนื่องจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 นอกจากจะต้องดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการแล้ว ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในการปรับโครงสร้างส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการปรับเกลี่ยข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ ส่งผลให้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปลี่ยนแปลงวันมีผลใช้บังคับเป็น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2562 เป็นต้นไป