ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า บ้านสมเด็จโพลล์ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนมีนาคม 2562 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,209 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 1 – 6 มี.ค.62 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผศ.ดร.สิงห์ กล่าวอีกว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร การตัดสินใจจะเลือกผู้สมัครแบบใด การสังกัดพรรคการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ และคิดว่าผู้ใดที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป บรรยากาศในการหาเสียงของพรรคการเมืองและผู้สมัครที่มีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับถอยหลังการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.62

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือน มี.ค.62 มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ร้อยละ 77.4 รองลงมาคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.7 และไม่ไป ร้อยละ 7.9

หากมีการเลือกตั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะเลือก

อันดับหนึ่ง พรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 37.6

อันดับสอง พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 25.8

อันดับสาม พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 13.9

อันดับสี่ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 10.9

อันดับห้า พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.9

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ

อันดับหนึ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 38.2

อันดับสอง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 18.9

อันดับที่สาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.6

อันดับสี่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 10.9

อันดับห้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 6.5

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมากที่สุดคือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 62.4 และพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 37.6