ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์มะกรูด มะนาวให้ รร.วัดสำราญ จ.ลพบุรี ต่อยอดจากโครงการแปลงสาธิตการปลูกมะกรูดมะนาวที่ธนาคารส่งมอบให้ รร.แห่งนี้เมื่อเดือนกันยายนปี 2561 ที่ผ่านมา โดยห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์จะมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปมะกรูดมะนาว เช่น ทั้งน้ำยาล้างจาน และปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมีแผนในระยะยาวที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การส่งมอบห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งสามารถเสริมทักษะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เด็กนักเรียนได้ในอนาคต

ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า “โครงการนี้มุ่งพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ช่วยเสริมทักษะ ทางด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กนักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ สอนเรื่องความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันเอง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะการที่จะทํางานให้สําเร็จลุล่วงได้นั้นไม่ใช่เพราะคนใด คนหนึ่ง แต่เกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน โดยโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชุมชน ทม ไทยเจริญ เจ้าของสวนมะนาวพันธุ์แคลิฟอร์เนีย และเมตตา เดชรังสฤษดิ์ เจ้าของสวนมะกรูดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี มาช่วยให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกมะกรูดมะนาวในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ”

สุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะและประสบการณ์ในการดำรงชีวิตและวิชาชีพอย่างยั่งยืน เพราะไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด หรืออาชีพใดก็ล้วนมีความหมายและมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น แล้วแต่เส้นทางที่ต้องการเลือกเดิน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในต่างจังหวัดซึ่งจะได้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าตัวเมือง”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

พรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ “ทุกคนอาจมองว่าเราเป็นผู้ให้ แต่แท้จริงแล้วผมกลับมองว่าเราเป็นผู้รับเสียมากกว่า เนื่องจากโครงการนี้ช่วยให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรรมที่เป็นของรากฐานของคนไทยและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้เพื่อนพนักงานได้ใช้เวลาในการทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน”

นอกจากนี้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังได้นำพนักงานร่วมพิธีส่งมอบและร่วมกันตกแต่งห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งการวาดภาพและระบายสีบนผนังห้องและจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้อง ๆ นักเรียนอย่างสนุกสนาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

อนึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2561 ธนาคารได้จัดทําโครงการแปลงสาธิตปลูกมะนาวและมะกรูดในบ่อซีเมนต์พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำและสนับสนุนพันธุ์มะนาวและพันธุ์มะกรูด และยังได้ส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสําราญ จังหวัดลพบุรีอีกด้วย ซึ่งธนาคารคาดหวังว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้นักเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน