นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้แทนกลุ่ม SSS Consortium ร่วมกิจกรรม “Together We Change : We are Ready to CHANGE” เพื่อประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GHB System กำหนด On Production ระบบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 รวมถึงประกาศทิศทางและนโนบายการดาเนินงานหลังจาก On Production ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบไปพร้อม ๆ กันทั้งองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์