ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ในกลุ่มที่ 2 จากผู้ยื่น จองสิทธิทั้งหมด 127,000 ล้านบาท ยื่นคาขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อกลุ่มแรก ยื่นคำขอกู้กับธนาคารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนยื่นเอกสารขอกู้แล้ว 3,750 ราย วงเงินกู้ 2,400 ล้านบาท และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงินกู้ 1,680 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อ สามารถตรวจสอบระยะเวลายื่นคาขอกู้ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://report.ghbmillionhome.com โดยผู้ที่ต้องการยื่นกู้ สามารถนารหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS พร้อมด้วยหลักฐานสาคัญมอบให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1.เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 2.เอกสารแสดงรายได้ อาทิ กรณีพนักงานประจา ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือน สาเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3.เอกสารแสดงหลักประกัน อาทิ สัญญาจะซื้อจะขาย สาเนาโฉนดที่ดิน หรือสามารถติดต่อขอรับคาปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในเรื่องเอกสารที่ต้องนามาประกอบการยื่นกู้กับธนาคารในแต่ละวัตถุประสงค์การกู้ตามอาชีพของตนเองได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์