ที่ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข นโยบายการจัดระเบียบ รถตู้โดยสารสาธารณะ ที่รัฐบาลได้ดําเนินการเมื่อปี 2557 โดยการโยกย้ายสถานีจอดรถรับส่งผู้โดยสารรถตู้ ไปยังสถานีขนส่งต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทีจําเป็นต้องโดยสารรถตู้สาธารณะ และเพิ่ม ภาระค่าใช้จ่ายในการต่อรถ ในการสัญจรในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้ประกอบการเกิดสภาวะขาดทุน ถูกยึดรถ และเป็นหนี้สิน จึงเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ จึงได้เข้าชื่อจํานวน 1,500 รายชื่อ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 43 (3) เพื่อขอ ให้รัฐบาลทบทวนนโยบายดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข 5 ข้อ คือ

1.ขอให้ขยายอายุการใช้รถ ตู้สาธารณะทุกหมวดจากเดิมไม่เกิน 10 ปีให้มีอายุเท่ากัน กับรถแท็กซี่โดยสาธารณะ คือ ไม่เกิน 12 ปี หรือ เพิ่มเป็นไม่เกิน 15 ปี

2. นโยบายการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถไมโครบัสจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับ

3. ขอให้ยกเลิกการบังคับใช้รถตู้สาธารณะหมวด ต. และ ช. รับส่งผู้โดยสารได้เฉพาะสถานีต้นทางและ ปลายทาง เนื่องจากมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เกิดความเท่าเทียม

4.ขอให้ทบทวนมาตรการการจัด ระเบียบการจําหน่ายตัวรถตู้โดยสาร ทีกําหนดให้บริษัท ขนส่ง จํากัด เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งจะเป็นการเปิด ช่องให้บริษัทภายนอกเข้ามารับสัมปทานแทน และ

5.ขอให้ทบทวนการรวมศูนย์สถานีรับส่งโดยสารที่อยู่ ตามสถานีขนส่งต่างๆ และเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถแสวงหาพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีรับส่งของตนเองได้