สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียน​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ บ้านหาดทรายเพ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในพื้นที่รับผิดชอบของ กอง​กำกับการ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ ที่​ 23​ (กก.ตชด. 23)​ จ.สกลนคร

โดยมี พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (ผบช.ต​ชด.)​ พร้อมด้วย​ พลตำรวจโท วิชิต​ ปักษา ผู้บัญชาการประจำ​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ (ผบช.ประจำ​ ตร.),พลตำรวจตรี วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (รอง​ผบช.ต​ชด.)​,พลตำรวจตรี​ ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน​ (รอง​ผบช.ต​ชด.)​ และคุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพ เปิดสอนชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 41 คน ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนเติบโตเป็นคนดีพึ่งพาตนเองได้และทำประโยชน์แก่ชุมชนได้ ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมให้เรียนต่อ

ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เป็นครูคุรุทายาทและกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม การเพิ่มศักยภาพวิชาการ เทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมสหกรณ์ ให้เด็กรับผิดชอบตนเอง มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่การออม การซื้อของ

ศูนย์เรียนรู้เริ่มสอนเด็กอนุบาลเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า และจักสาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงของวงอังกะลุงซึ่งได้เหรียญทองจาการแสดงศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560

ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนหรือสมาธิสั้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ AR หรือความจริงเสมือนแบบ 3 มิติ ในการนี้ทอดพระเนตรการใช้ภาษาอังกฤษ อธิบายการทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทำสิ่งของง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้รู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามพระราชจริยาวัตรของสมเด็จย่า และการเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง

ด้านโครงการอาหารกลางวันให้เรียนรู้การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า ส่วนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอดช่วงหน้าแล้งนั้น โดยต้องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสระน้ำโรงเรียน ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรโรงเรียน ของราษฎร 800 ไร่ คาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2562

โครงการตามพระราชดำริเป็นการส่งเสริมและขยายการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพากันระหว่างชุมชน หน่วยงานและโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม