นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด 9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ โดยในส่วนของกสร.เป็นการเปิดให้บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง www.labour.go.th ซึ่งเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดย 15 วันแรกของให้เปิดให้บริการ (1-15 ม.ค.61) มีผู้ยื่นคำร้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 ของลูกจ้างที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมด 181 ราย จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเนื่องจากมีผู้ใช้บริการสูงกว่าเป้าหมายที่กสร. ตั้งไว้ว่าจะมีผู้ใช้บริการในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง สามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจากข้อมูล 15 วันแรกพบว่า มีผู้ใช้บริการในเวลาราชการ 107 ราย นอกเวลาราชการ 30 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้าง 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็น เงินประกันการทำงาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามลำดับ ขณะที่ประเภทกิจการที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดคือ กิจการรับเหมาก่อสร้าง และขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ยื่นคำร้องส่วนใหญ่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ตามลำดับ