‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อ “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,189 คน ระหว่างวันที่16-20 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

“5 อันดับข่าว” ที่ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย

อันดับ 1 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 54.58%
มีผลกระทบ คือ ทำให้สินค้าขึ้นราคา ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น กระทบต่อนายจ้าง การจ้างงาน ฯลฯ
แนวทำงแก้ไขคือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ลดรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค ขึ้นค่ำแรงเฉพำะบำงพื้นที่ ฯลฯ

อันดับ 2 นาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร 48.02%
มีผลกระทบ คือ แสดงถึงความไม่โปร่งใส กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความสงสัย ฯลฯ
แนวทางแก้ไขคือ ออกมาชี้แจง มีเหตุผลประกอบที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน ไม่ปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 3 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน 45.08%
มีผลกระทบ คือ สังคมไม่เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย แสดงถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ
นักศึกษาได้รับผลกระทบ ฯลฯ
แนวทางแก้ไขคือ แก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง นำหลักสูตรและวิธีการ
ของต่างประเทศมาปรับใช้ ฯลฯ

อันดับ 4 ขโมยบัตรประชาชน “น้องณิชา” 32.97%
มีผลกระทบ คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ประชำชนไม่มั่นใจต่อระบบความ
ปลอดภัยของธนาคาร ฯลฯ
แนวทางแก้ไขคือ เพิ่มความระมัดระวัง ธนาคารต้องตรวจสอบให้ชัดเจน กวำดล้างแก๊งค์มิชฉาชีพให้หมดไป มีบทลงโทษที่
เด็ดขาด ฯลฯ

อันดับ 5 ตำรวจ กับ อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท 32.21%
มีผลกระทบ คือ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของตำรวจ ประชาชนไม่เชื่อมั่น ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ ฯลฯ
แนวทำงแก้ไขคือ กำจัดการค่ามนุษย์ให้หมดไป มีกฎหมำยควบคุมธุรกิจอาบอบนวดที่ชัดเจน ลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องให้เป็น
เยี่ยงอย่าง รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ฯลฯ

Suan Dusit Poll