เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ราย คือ

1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ความเป็นรัฐมนตรีของนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2662 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4.นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม สาวนายน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา