ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์  พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม โดยมีผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ และคณะข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมกันประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้เป็นตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)

โดยกรมราชทัณฑ์พร้อมเพรียงกันประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เพื่อมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้ 1.ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค มุ่งมั่นการคืนคนดี สู่สังคม 2.ยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกไม่รับทรัพย์สิน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เสียสละ อดทน และมีระเบียบวินัย 3.มีกรอบการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 4.เปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ 5.มีความพร้อมและตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ที่รับผิดชอบและพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที 6.ยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า ในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจงานราชทัณฑ์ และประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์พร้อมที่จะต่อต้านการทุจริต ร่วมกันสร้างคนดีให้กับสังคม หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 267 6017 หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้ง ณ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

 

Correction Department

Correction Department