นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ และนายฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร,หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และหัวหน้างานตรวจการ (51) ฝ่ายเทศกิจเขตพระนคร ร่วมกับพี่น้อง ชุมชนชาวท่าเตียน ในการจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง

โดยผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้รับเชิญจากประธานกรรมการชุมชนท่าเตียน เพื่อเป็นประธานร่วมเปิด ศูนย์ดับเพลิง ที่ชาวชุมชนท่าเตียน ได้จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน ด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจาก โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท โดยรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้แก่ ชุมชน แบบยั่งยืน โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง ในการจัดทำเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐบาล

การจัดตั้งศูนย์ ดับเพลิงขึ้นในชุมชนท่าเตียนนี้ เป็นการสร้างความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องในชุมชนท่าเตียน และพี่น้อง ชุมชนในละแวกใกล้เคียง โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร นำโดย​ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมและกำกับดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐบาลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็วและ จริงจังได้กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมและกำกับดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐบาลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็วและ จริงจัง