นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการส่งร่าง พรป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ป.ป.ช. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นการยกเว้นการใช้ลักษณะต้องห้ามกับกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน เพื่อให้อยู่ทำหน้าที่ต่อทั้งคณะว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่มีความเห็นของสมาชิก สนช. บางส่วนอาจมีการเข้าชื่อกัน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะ สนช. ส่วนหนึ่งเห็นว่าคำวินิจฉัยเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องการยกเว้นการใช้คุณสมบัติกับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ครอบคลุม ดังนั้นเพื่อให้เกิดข้อยุติและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติก็ควรทำให้เกิดความกระจ่าง เพื่อให้การทำงานของกรรมการ ป.ป.ช.ในอนาคตสามารถทำหน้าที่ได้ และเกิดการยอมรับ ซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่าเป็นวิธีการที่ดี
นายสุรชัยยังกล่าวถึงขั้นตอนการเข้าชื่อของสมาชิก สนช. ว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องไปจัดการกันเอง และเมื่อเข้าชื่อกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 หรือ 25 คนจากสมาชิกทั้งหมดแล้ว สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือยื่นผ่านประธาน สนช. ก็ได้ และระหว่างที่รอการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน สนช. สามารถชะลอการส่งร่างกฎหมายให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเวลาไว้