เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 แล้ว http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/094/T_0001.PDF

โดยพระราชกฤษฎีกา ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรค มาตรา 175 และมาตรา 269 (1) (ก) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2561 ขึ้นไว้ โดยมาตรา 1 ให้พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

มาตรา 2 ให้พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และมาตรา 4 ให้ประธาน กกต.รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 269 (1) (ก) ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสกาตามมาตรา 107 จำนวน 200 คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่า 15 วันแล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกอบกับมาตรา 107 วรรคห้าของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

สมาชิกวุฒิสภา