นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย นำคณะผู้บริหารพรรคคลองไทย ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตรย์ผู้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการขุดคลองเชื่อมสองมหาสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก ในการนี้หัวหน้าพรรคคลองไทยได้นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญานว่า​ พรรคคลองไทย​ จะตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท กำลังกาย​ กำลังสติปัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปเสนอร่างพระราชบัญญัติคลองไทยซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้คลองไทยเกิดขึ้น โดย พ.ร.บ.คลองไทยจะกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลและส่วนราชการในการดำเนินงานโครงการคลองไทยตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในทางเศรษฐกิจและสังคม

พรรคคลองไทย​

พรรคคลองไทย​

พรรคคลองไทย​