นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.เตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนภาครัฐตามแผนกำลังคนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลจัดสัมมนานักเรียนทุนดีเด่น เพื่อรวบรวมสาขาวิชาสำคัญที่ควรจัดสรรทุนของรัฐบาล เช่น พลังงาน Biotechnology Data Science Machine Learning Management Science & Finance และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม Thailand 4.0 R&I Open Forum เรื่องการปฏิรูปทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ง สวทน. ระบุสาขาวิชาสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ด้าน Cyber-Physical (เทคโนโลยี Advance Analytics, เทคโนโลยีอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์, เทคโนโลยี Cryptograghy, เทคโนโลยี Smart Sensor) ด้าน Bio-Digital (เทคโนโลยี DNA Sequencing เทคโนโลยี Gene editing) เป็นต้น