นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ ธอส. นาไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และบารุงพระอาราม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงตาบลม่วงตึ๊ด อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ ธนาคาร คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคาร และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 2,360,158 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ให้มั่นคงถาวร สืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสาคัญในการทานุบารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ธนาคารยังมอบเงินบารุงการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ใน 6 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของธนาคาร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561