ธนาคารกรุงเทพ น้อมกราบผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร เชิญหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ส่งมอบและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่-ปรับปรุงพื้นที่-มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ 30)

เวลา 09.00น. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมกราบผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดยนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ

ธนาคารกรุงเทพ

โอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายชวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,146,440 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสหวิทยาคม (ธนาคารกรุงเทพ30) เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงได้สนับสนุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งสำหรับต่อเติ่มปรับปรุงตัวอาคารและส่วนอื่นๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น รั้วและป้ายโรงเรียน ก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ต่อเติมห้องสุขา

ปรับปรุงสนามกีฬา ทั้งยังได้มอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมดกว่า 4,600,000 บาท โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมรับมอบ

การส่งมอบอาคารเรียนดังกล่าว ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 30 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 43 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 ธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 30 แห่ง ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านี้ปีละกว่า 10,000 คน โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

สำหรับโรงเรียนสหวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2496 หรือ 65 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 220 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน มีเขตบริการครอบคลุม 6 หมู่บ้านของต.ทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร.