พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบก.พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว สมุทรปราการ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมประรัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปักกลด กางมุ้ง ดึงชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ข้าราชการตำรวจ สภ.บางแก้ว สมุทรปราการ ได้จัดขึ้นภายในชอุ่มนิวัฒน์ หมู่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกที่ยังมีการแพรระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยจัดส่งข้าราชการตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.บางแก้ว สมุทรปราการ เข้าไปทำความรู้จักคุ้นเคยสร้างความสนิทสนมกับชาวบ้านในชุมชนสร้างความเชื่อมั่นหาแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสค้นหาต้นต่อของการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน สร้างเป็นเกาะกำแพงช่วยกันสอดส่องป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพรระบาดในชุมชนอีก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์จะต้องเข้ากางมุ้งปักกลดกินอยู่กันชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพบปะพูดคุยแนะนำโครงการ ค้นหาแกนนำมีการประชุมเตรียมความพร้อม แนะนำรูปแบบการดำเนินการ ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในการวางแผนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ผู้นำในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการและตำตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยนำรูปแบบแนวทางที่ตำรวจภูธรภาค 1 กำหนดไว้ 7 ขั้นตอนมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง