ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (รรท.ผบช.สกพ.) ออกบันทึกข้อความ สกพ. เรื่องจัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการ และผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผบ.ตร. คำสั่งดังกล่าวระบุว่า “ขณะนี้ใกล้สู่ระยะเวลาการดำเนินการแต่งตั้ง สารวัตร(สว.) ถึงรองผู้บังคับการ(รองผบก.)วาระประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงให้ทุกหน่วยสั่งการฝ่ายกำลังพล จัดเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไป ตำแหน่งเฉพาะทางในระดับสว.-รองผบก. รวมถึงตำแหน่งที่ควรปรับเพิ่ม-ลดในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงาน หรือลักษณะหน้าที่ ที่ว่าง อันเกิดจากการเกษียณ ลาออก เสียชีวิต ไล่ออก ปลดออก การกำหนดตำแหน่งใหม่และการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

2.ข้อมูลกันตำแหน่งสำหรับที่ตร.รับโอนมา หรือได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง หรือบรรจุกลับเข้ามาเป็นตร. หรือกรณีอื่นๆ

3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับรองสว.-รองผบก.ที่ต้องหาหรือถูกฟ้องอาญา แพ่ง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือข้อมูลที่ ปปช.หรือ ปปท.ชี้มูลความผิด

4.ข้อมูลลำดับอาวุโสระดับรองสว.- ถึงรองผบก.ตามรูปแบบที่กำหนดและข้อมูลสถานภาพกำลังพลในปัจจุบัน

5.ทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับสว.-รองผบก. ตามรูปแบบที่กำหนดและข้อมูลสถานภาพกำลังพลในปัจจุบัน”

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าว ยังไม่กำหนดวันส่งข้อมูล เพียงแต่ให้ทุกหน่วยเตรียมความข้อมูลความพร้อมที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2561 ระดับ สว.ถึง ระดับ รอง ผบก.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ