ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งเลขที่ 573/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่9) พ.ศ.2561 จัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฎิบัติการพิเศษ (บก.ถปพ. )ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้น เพื่อให้การปฎิบัติราชการของ ตร. ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 ก.พ.2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนจำนวน 399 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็ม: คำสั่งเลขที่ 573/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน