สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจดำเนินการสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศ ต่อกระแสข่าวการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งพรรคการเมืองเก่า และพรรคการเมืองใหม่ ที่จะต้องหาเสียง และมีการแข่งขันกันสูง ขณะที่ประชาชนก็มีความคาดหวังต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเป็นการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 1,085 คน ในระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อันดับ 1 หวังว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นจริง กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 43.00% อันดับ 2 เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทย มีการแข่งขันกันสูง 37.73% อันดับ 3 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายแข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เคารพกฏหมาย 23.72% อันดับ 4 ให้อิสระพรรคการเมืองและนักการเมืองได้หาเสียง ทำกิจกรรมทางการเมือง 19.77% อันดับ 5 กกต. เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด 14.83%

2. การแข่งขันที่ประชาชนคาดว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือด คือ อันดับ 1 ผู้สมัคร 25.19% อันดับ 2 หัวหน้าพรรค 21.62%อันดับ 3 พรรคการเมือง 20.57% อันดับ 4 การหาเสียง 18.09% อันดับ 5 นโยบายพรรค 14.53%

3. เปรียบเทียบระหว่าง “การเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562” กับ“การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา” ประชาชนคิดว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไร อันดับ 1 พอ ๆ กัน 51.15% อันดับ 2 รุนแรงมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 28.48%อันดับ 3 รุนแรงน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา 20.37%

4. การเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 ประชาชนวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้าง อันดับ 1 ความไม่โปร่งใส ไม่เป็นกลาง การทุจริต ซื้อเสียง โกงเลือกตั้ง 41.03% อันดับ 2 ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง สร้างสถานการณ์วุ่นวาย ปั่นป่วน 33.79% อันดับ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน /ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวที่ไม่เป็นจริง 16.44%   อื่นๆ คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศ นโยบายสร้างภาพ ไม่มีผู้สมัครที่ถูกใจ ไม่รู้จะเลือกใครกลัวว่าจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก ฯลฯ 14.03%

5. การแข่งขันทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ที่ประชาชนอยากเห็น คือ อันดับ 1 แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรงไปตรงมา 53.40% อันดับ 2 แข่งขันเชิงนโยบาย ขายความคิด มีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ทำได้จริง 37.76% อันดับ 3 มีวิธีการหาเสียงที่น่าสนใจ มีสาระ เข้าใจง่าย หลากหลายช่องทาง 18.37%  อื่นๆ นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดี ทำงานเป็นทีม หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคให้การสนับสนุน ฯลฯ 6.80%

6. การแข่งขันทางการเมืองที่ไม่ดี และประชาชนไม่อยากเห็น คือ อันดับ 1 ทุจริต ซื้อเสียง โกงเลือกตั้ง 57.40% อันดับ 2 ใส่ร้าย โจมตี ยุยง ปลุกปั่น 36.11% อันดับ 3 ใช้อำนาจในทางที่ผิด ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่เคารพกฏหมาย 27.22% อื่นๆ ดูด ส.ส. ซื้อตัวผู้สมัคร หัวคะแนน ไม่ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ฯลฯ 5.22%

7. ทำอย่างไร? การแข่งขันในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 จึงจะบริสุทธิ์ยุติธรรม อันดับ 1 ผู้สมัคร นักการเมืองต้องซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เคารพกฎกติกา เป็นแบบอย่างที่ดี 54.82% อันดับ 2 กกต.ประกาศกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน ควบคุมดูแลเข้มงวด บทลงโทษรุนแรง 33.19% อันดับ 3 ประชาชนมีวิจารณญาณ ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา 15.20% อื่นๆ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สื่อมวลชนเกาะติดสถานการณ์ เสนอข่าวตรงไปตรงมา ไม่สนับสนุนเรื่องผิดกฎหมาย ไม่ขายเสียง รณรงค์การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ฯลฯ 9.64%

สวนดุสิต