ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโยกย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง โดยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ตำแหน่ง เป็นผู้ว่าราชการ 14 จังหวัด ตามที่เสนอดังนี้

1.นายกมล เชียงวงศ์ รองผวจ.สมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผวจ.จันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

3. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผวจ.แพร่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. ว่าที่ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผวจ.พระนครศรีอยุทธยา  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

6. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผวจ.ปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผวจ.สมุทรสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

8.  นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผวจ.เพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

9. นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผวจ.เชียราย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

10.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผวจ.ตาก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

11. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผวจ.ชลบุรี ให้ดำรงดำแหน่ง ผวจ. กำแพงเพชร

12. นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผวจ.ปัตตานี ให้ดำรงดำแหน่ง ผวจ.ตรัง

13.นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผวจ.นราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นราธิวาส

14. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผวจ.น่าน ให้ดำรงตำแหน่งผวจ.น่าน

15. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผวจ.อุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่งผวจ.บุรีรัมย์

16.  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผวจ.นครนายก ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พิจิตร

17. นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เพชรบุรี

18. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.ร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.มุกดาหาร

19. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผวจ.สตูล ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สตูล

20. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สิงห์บุรี

21.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผวจ.อุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ. สุโขทัย

22.นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผวจ.ขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองบัวลำภู

23.นายเรวัต ประสงค์ รองผวจ.พระนครศรีอยุทธยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ. อ่างทอง และ

24. นายณรงค์ รักร้อย รองผวจ.กาญจนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุทัยธานี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป