ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ ประกาศอุดมการณ์และนโยบายพรรค รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 2 ต.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการพรรค ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญ 300 คน เข้าประชุม และมีสมาชิกพรรคที่มาร่วมสังเกตการณ์อีก 200 คน  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา15 วรรคสอง

ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยขอเชิญชวนสมาชิกพรรคทุกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับพรรคภูมิใจไทย พ.ศ.2561 เพื่อนำความเห็นของท่านสมาชิกไป พิจารณาก่อนการประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทย ในวันที่ 2 ต.ค.นี้โดยผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ใน 2 ช่องทาง  ดังนี้ 1. ส่งความเห็นไปยังเว็บไซต์ www.bhumjaithai.com/ ประกาศพรรค และ2. ส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่พรรคภูมิใจไทย เลขที่ 2159/11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900