พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้า การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งในภาพรวม พบว่า การดำเนินงาน มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไปมาก ทั้ง การซ่อมกล้องเดิม การจัดหาใหม่ทดแทน และการติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในขณะที่ ประชาชนหลายชุมชนใน กทม.หวังพึ่งกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัย เสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยเสนอความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่เพิ่มจำนวนมาก ผ่าน โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง. ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นผลตามแผนงานที่กำหนดร่วมกัน โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย เร่งจัดทำแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเป็นพื้นที่ ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จตามกำหนดใน ก.ย.61 พร้อมทั้ง ขอให้กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกล้องให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกัน เพื่อวางระบบความเชื่อมโยงและบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของทุกส่วนราชการที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ ขอให้ กทม. เร่งสำรวจและซ่อมกล้องเดิมให้สามารถใช้การได้ พร้อมทั้งพิจารณาสนับสนุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในหลายชุมชนเมืองที่มีการร้องขอ โดยเน้นความเชื่อมโยงและยึดตามคุณสมบัติกล้องที่กระทรวงดิจิตอลฯกำหนด พร้อมทั้งให้พิจารณาติดตั้งแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กันไป เพื่อวางระบบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับ การแก้ปัญหาการจราจร ขอให้ สตช. , กทม. และ กทพ. ประสานการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ร่วมกัน ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการความเชื่อมโยงระบบจราจรพื้นราบและทางยกระดับ ควบคู่กับ การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในภาพรวมร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น