ที่ สนง.ปปช. สนามบินน้ำ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐาน เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากคนงานและผู้ประกอบการรับเหมาเอกชนว่าได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน กทม.มูลค่า 68 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทำให้ไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามสัญญา มีการกลั่นแกล้งผู้รับจ้างสารพัด อาทิ การเปลี่ยนแปลงแบบ การลดขนาดแบบครุภัณฑ์ให้เล็กลงโดยอ้างว่าจะเพิ่มจำนวนที่นั่งทำงานเพื่อรองรับบุคลากรของตนที่มีจำนวนมาก ทำให้การทำงานเกิดความเสียหายทั้งวัสดุและเสียเวลาที่ทำแล้วต้องรื้อทิ้งเพื่อทำใหม่ตามใจผู้บริหาร รวมทั้งยังมีการล็อคสเปกวัสดุที่ไม่มีอยู่ขายในท้องตลาดแล้ว เพื่อให้ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาในการจ้างบริษัทผู้ผลิตให้ผลิตขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าที่กำหนดในสัญญาเอาตามใจชอบ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างทำงานให้ไม่ทันตามที่กำหนด จึงใช้เป็นเหตุอ้างในการไม่ตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้การใช้อำนาจดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 ข้อ 139 คือการตรวจรับงานที่ล่าช้าเกินกำหนด และไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 457 ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 7 และข้อ 121 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้อำนวยการธนาคารออมสินที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาล

กรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 ที่ผ่านมาโดยเสนอแนะให้ธนาคารออมสินดำเนินการส่งมอบพื้นที่การทำงานให้ครบถ้วนทั้งอาคารเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนการตรวจรับงานสามารถหักค่าความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของงวดงานตามสัญญาทั้งสองฝ่ายได้ แต่ทว่าธนาคารออมสินกลับใช้มาตรการยกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้ง ๆ ที่ธนาคารออมสินไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ให้ และผู้รับจ้างไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบและครุภัณฑ์นอกสัญญาได้ ทำให้คนงานต้องเดือดร้อนตกงานกันทันทีทั้ง ๆ ที่ผู้ผิดสัญญาไม่ใช่ผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดปกติ ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับจ้างและไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงจำต้องนำความไปร้องเรียนกล่าวโทษ 4 ผู้บริหารธนาคารออมสินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนและลงโทษตามกฎหมายต่อไป