ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ซึ่งมีทั้งหมด 99 มาตรา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีทั้งหมด 178 มาตรา

อ่านฉบับเต็ม: พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นการเตรียมการจัดการเลือกตั้งจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันเลือกตั้งจะถูกกำหนดวันใดวันหนึ่งแต่ไม่เกิน 10 พ.ค. 2562