สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร กับ ปลดล็อก คลายล็อก ทางการเมือง” จากที่ คสช. จะคลายล็อคพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วน ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์กับคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการ “ปลดล็อค” “คลายล็อค” ทางการเมือง ณ วันนี้ เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ “ปลดล็อค”
1. เกิดความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย 48.96%
2. กลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง 35.76%
3. มีการหาเสียงรุนแรง โจมตีกันไปมา 25.35%
4. คนฝ่าฝืนและไม่เคารพกฎหมาย 22.05%
5. รัฐบาลควบคุมดูแลสถานการณ์ลำบาก 17.19%

เรื่องที่วิตกกังวล ถ้ามีการ “คลายล็อค”
1.การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย สาดโคลนกัน 50.67%
2.มีการคัดค้าน จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 31.39%
3.คสช.ไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมือง ปิดกั้น 30.49%
4.พรรคการเมืองทำงานได้ไม่เต็มที่ 27.35%
5.พรรคการเมืองเรียกร้องให้ปลดล็อค 21.97%

2. เรื่องใด? ที่ประชาชนคิดว่า “ควรคลายล็อค” ที่เรื่องที่ควร “คลายล็อค”
1.กำหนดนโยบายหาเสียงที่ชัดเจน 41.57%
2.มีการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง 40.18%
3.ให้พรรคการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคได้ 27.02%
4.หาเสียงทางโซเชียลได้ 17.09%
5.กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แบ่งเขตเลือกตั้ง 13.86%

และ “ยังไม่ควรคลายล็อค” ทางการเมือง
1.อภิปราย หาเสียงในที่สาธารณะขนาดใหญ่ 39.66%
2.จัดประชุมพรรค ชุมนุมทางการเมือง 36.21%
3.จัดกิจกรรมลงพื้นที่ พบปะประชาชน 24.13%

3.สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร?

อันดับ 1 “ปลดล็อค”ทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ 46.33% เพราะเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 2 “คลายล็อค”ทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อคทั้งหมด 35.26% เพราะให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้บางส่วน ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ ฯลฯ
อันดับ 3 ยังไม่ควรปลดล็อคและคลายล็อคทางการเมือง 18.41% เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง การเมืองไทยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน ฯลฯ

สวนดุสิตโพล