กกต.เงียบ.!!! ผู้สมัครรับเลือก สว. ร้อง กกต. มีผู้กระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งฯ

59

กกต.เงียบ.!!! ผู้สมัครรับเลือก สว.ระดับประเทศ กลุ่ม 18 หมายเลข 46 และผู้สมัครอีกเกือบ 100 ราย ร้อง กกต. มีผู้กระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งฯ ทั้งที่กฏหมายระบุชัดเจน แต่เรื่องเงียบไร้การชี้แจ้ง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2567 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า นายทินกร จิตต์ไพบูลย์ ผู้สมัครรับเลือก สว.ระดับประเทศ กลุ่ม 18 หมายเลข 46 ได้มีหนังสือ ร้องเรียนให้ เรื่อง ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สว. กลุ่ม 18, ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้การ รับรองและพยาน, ขอคัดคั้นการประกาศรับรองผลการเลือก สว. และตรวจสอบดำเนินการการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตการเลือก สว. เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้าพเจ้า นายทินกร จิตต์ไพบูลย์ ผู้สมัครรับเถืยก สว.ระดับประเทศ กลุ่ม 18 หมายเลข 46

ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา และอยู่ในขณะขบวนการเลือกตั้ง สว.มาโดยตลอดได้พบข้อมูลน่าสงสัยการกระทำของผู้สมักร สว.ส่อไปในทางทุจริตในการเลือกระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา จึงประสงค์ขอให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังต่อไปนี้

1.ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการแนะนำตัวของผู้สมัดรของผู้สมัดร สว. รอบประเทศ
กลุ่ม 1 8 ว่าเป็นจริงตามที่มีการแจ้งไว้ใน แบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร
(สว.3) ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร ในวันที่สมัครหรือไม่ ดังนี้(1) นายสุทนต์ กล้ำการขาย ผู้สมัคร สว.ระดับประเทศ กลุ่มที่ 18 หมายเลข 127.ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมช่อสะอาด มีภรรยาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัด เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0125554020410 ซึ่ง บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จำกัดได้รับใบอนุญาตออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ฯลฯ “หนังสือร้องเรียนดังกล่าวระบุ

ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานอีกว่า นอกจากนี้ ยังผู้ที่สมัครได้รับการประผลคะแนนที่ขาดคุณสมบัติอีกหลายราย เช่นบางราย มีหมายจับศาลอาญา โดย ผู้ร้องเรียนได้แสดงหลักฐานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกวุฒิสภา แต่จนถึงขณะนี้ เรื่องที่ร้องเรียนไปยังไม่รับการชี้แจงใดๆจาก กกต.เลย ทั้งนี้พบว่ามีผู้ร้องเรียนต่อ กกต. อีกเกือบ 100 ราย แต่จนถึงขณะนี้กลับเงียบ ไม่ได้รับการชี้แจ้งใดทั้งสิ้น

กรณีที่ร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญ ชัดเจน โดยกฏหมายกำหนดไว้ในหมวด 9 ระบุว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 18 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(1) ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(2)ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(3)ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด 1 จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิ
การงานปกติ

(4) ไม่กระทำการใด ๆ ไม่ว่โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบมาตรานี้มีให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บำเหบำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา ฯลฯ (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมากสภาผู้แทนราษฎร์หรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
นินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการตามมาตรานี้ด้วย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กกต #สว #ข่าวการเมือง