เลขาธิการ ป.ป.ส. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านยาเสพติดกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว

42

เลขาธิการ ป.ป.ส. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม
ด้านยาเสพติดกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในการหารือข้อราชการประเด็น การจัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน ระหว่างจังหวัดชายแดนของไทย 12 จังหวัด และแขวงชายแดน สปป.ลาว 8 แขวง รวมถึงนครหลวงเวียงจันทร์ ร่วมกับ พล.ท. ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ต.ก่อพงศ์ ทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เพื่อความมั่นคง พล.ต. ชนุตม์ ศิริธรรม ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยนายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด นางสาวศรีตระกูล เวลาดี ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Command centre สำนักงาน ป.ป.ส. และผ่านระบบออนไลน์
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สืบเนื่องจากเมื่อวันพูธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้หารือข้อราชการทางโทรศัพท์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว นายสอนไซ สีพันดอน ในประเด็นความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศและเป็นปัญหาระดับภูมิภาคร่วมกัน และนายกรัฐมนตรีไทยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันโดยใช้กลไกและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดชายแดนของไทย 12 จังหวัด และแขวงชายแดนของ สปป.ลาว 8 แขวง รวมถึงนครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป จึงเป็นที่มาในการประชุมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. กับกรมกิจการชายแดนทหารในวันนี้ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนของไทยทั้ง 12 จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่แผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม 2567) 25 จังหวัดร่วมด้วย

โดยในที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านยาเสพติด ภายใต้กลไกหลักในการประสานงานความร่วมมือชายแดนไทย – ลาว ซึ่งได้กำหนดวันเตรียมจัดประชุมร่วมกันระหว่างสองประเทศในห้วงปลายเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดชายแดนของไทยและแขวงชายแดนของ สปป.ลาว ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) การประสานงานด้านการข่าว
2) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสืบสวนและการขยายผลการจับกุม
3) การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
4) ความร่วมมือระดับพื้นที่ โดยขอให้หน่วยงานสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ ทั้งระหว่างจังหวัดและแขวงที่มีชายแดนติดกัน รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงและกองกำลัง ของสองฝ่ายในพื้นที่ชายแดน

“โดยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะมีการหารือเพิ่มเติมร่วมกันระหว่าง เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารของไทยกับเจ้ากรมกิจการชายแดนลาว สปป.ลาว เพื่อชี้แจงและรวบรวมแนวการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกัน เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะร่วมผลักดันทั้งในเชิงนโยบายและแนวการปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด การลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน และลดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้าย

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#เลขาธิการ ปปส.