ปปง. ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

194

ปปง. ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย  ในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ตามที่ ประชาชนได้มีการสอบถามมาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เกี่ยวกับขั้นการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ปปง. ขอชี้แจงดังนี้
กระบวนการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1.กรณีที่สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการเปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิฯ ในรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด

2.สำนักงาน ปปง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องฯ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th– เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. https://www.amlo.go.th/index.php/th

3.สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องฯ โดยให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องฯ พร้อมหลักฐาน ภายใน 90วัน นับแต่วันที่มีประกาศฯ ตามช่องทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องฯต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน โดยพิจารณาข้อมูลของผู้เสียหายเทียบกับข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาต้องตรงกัน ดังนี้

  -พฤติการณ์กระทำผิดของคนร้าย

  -ช่วงเวลาที่มีการกระทำผิด

  -เลขคดีอาญาของพนักงานสอบสวน

  -ในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชื่อบัญชีหรือเลขบัญชีธนาคารต้องตรงกัน

  ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงของผู้เสียหายตรงกับข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในประกาศของสำนักงาน ปปง. แล้วย่อมถือว่าเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิได้ แต่หากข้อมูลไม่ตรงแล้ว ย่อมไม่มีฐานะเป็นผู้เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องได้ แต่หากข้อมูลไม่ตรงแล้ว ย่อมไม่มีฐานะเป็นผู้เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องได้

  4.ช่องทางการยื่นคำร้อง  มีดังนี้

   -ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

   -ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองมาที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330- ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด (ดูได้จากประกาศราชกิจจานุเบกษา)

   5.หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องฯ ประกอบด้วย

   (5.1 )ต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

   – สำเนาคำพิพากษาให้มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย

   – สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญา

   – สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

   (5.2)หลักฐานอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด (ดูได้จากประกาศราชกิจจานุเบกษา)

   6.สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบคำร้องฯ และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเสียหายเสนอเลขาธิการ ปปง. เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีความเห็น

   7.เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งใหคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
    
   ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับเงินชดใช้คืนเมื่อศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดใช้คืนแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
    
   ผู้ทั้งนี้ เสียหายสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการกับทรัพย์สินได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. https://www.amlo.go.th/index.php/th

   หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

    #Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ปปง.