“พล.ต.ท.ประจวบ”เปิดโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย

104

“พล.ต.ท.ประจวบฯ รรท.รองผบ.ตร.เปิดโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจําปี 2567 ปีที่ 2 เผยผลดำเนินการปีที่ผ่านมาลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตลง 11.21%

วันที่ 5 ก.ค.67 เวลา 10.00น. ที่ ตร.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจําปี 2567 ปีที่ 2 ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวัฒนธรรม ขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทย ได้มีการกําหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตํารวจ ทั้งประเภทบุคคลที่เน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE(ยิ้มแย้มแจ่มใส),SMART(มีบุคลิกภาพที่ดี) ,SALUTE( ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ),SERVICE MIND(ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ สาธารณะ) และSTANDARD(ยกระดับมาตรฐานการทํางาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค) และรางวัลประเภทหน่วยงานสายงานจราจที่สามารถดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ลดการเจ็บตายทางถนน โดยมีตัวชี้วัด จํานวนผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการปีที่ผ่านมาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ ได้ถึง 1,550 ราย จากค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 3 ปีย้อนหลัง สามารถลดการ เสียชีวิตได้ร้อยละ 11.21

ทั้งนี้ โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจําปี 2567 ปีที่ 2 จะมีการตรวจสอบประเมินผล เพื่อพิจารณาคัดเลือก สุภาพบุรุษจราจรประเภทบุคคล กองบังคับการละ 2 นาย แบ่งเป็น ระดับชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 1 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 190 นาย และคัดเลือก สุภาพบุรุษจราจรประเภทหน่วยงาน ในสังกัดแต่ละกองบัญชาการที่ชนะเลิศ 1 หน่วยงาน รองชนะเลิศ 2 หน่วยงานรวมทุกกองบัญชาการจำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงานโดยมอบรางวัล จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ.2567) มอบรางวัลเดือน ก.ย.2567และครั้งที่ 2 (เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2567 ) มอบรางวัลเดือน ม.ค.2568 ต่อไป


#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมวันนี้