ก.ล.ต. จับมือ พันธมิตร ดันใส่ ESG ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อเนื่อง

150

ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ เดินหน้าผลักดันการผนวกปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล หรือ ESG ในรายงานการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเรื่อง ESG กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และการผนวกปัจจัยด้าน ESG โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อนำไปปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดงานอบรมหัวข้อ“Understanding the impact of sustainability on the value and performance of companies; Integrating climate-related risks and opportunities into equity analysis and valuation” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักวิเคราะห์การลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปผนวกในการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก CFA Institute ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การลงทุน และบุคลากรในตลาดทุนเข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คน 

นางพรอนงค์ กล่าวว่า การผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. สำหรับปี 2567 – 2569 โดยวัตถุประสงค์ของงานอบรมในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนบุคลากรในตลาดทุนให้มีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในเชิงลึกมากขึ้น และสามารถปรับใช้ได้ในการทำหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย รวมทั้งประเทศไทยต่อไป

นายริชาร์ด แมคกิลวเรย์ (Richard McGillivray) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Product Advocacy and Education, Asia Pacific CFA Institute กล่าวว่า “การผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วทั่วโลก CFA Institute มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพในอุตสาหกรรมการลงทุน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนเพื่อผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในการจัดงานอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ในเชิงลึก การจัดการกับความท้าทายและหาแนวทางในการปรับปรุงการใช้ข้อมูล ESG ที่มีการเปิดเผยสำหรับการทำความเข้าใจต่อผลกระทบต่อมูลค่าและประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในระยะยาว”

นางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ รองนายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยมีความก้าวหน้าในด้าน ESG โดยมีการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับ ESG ซึ่งนักวิเคราะห์การลงทุนมีบทบาทสำคัญในการผนวกรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ากับการวิเคราะห์ เนื่องจากการผนวกรวมปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าการลงทุนยังเป็นแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นการอบรมในเชิงปฏิบัติ (workshop) จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ร่วมกันนำ “แนวปฏิบัติในการผนวกข้อมูลด้าน ESG ในการวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์ตราสารทุน” ที่จัดทำโดย CFA Institute มาแปลเป็นฉบับภาษาไทย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/HandbooksGuidelines-ESG.aspx

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #ก.ล.ต. #พรอนงค์บุษราตระกูล #CFAInstitute #สมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ #ESG