กรมวิชาการเกษตรตรวจเข้มปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 67/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในลักษณะ “ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน และลดภาระการเงินการคลังของประเทศ โดยปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชีวภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์ในโครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยและชีวภัณฑ์ จากโรงงานผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการทุกรอบการผลิต (lot) ตามสูตรที่กำหนดหากตรวจพบมีการผลิตสินค้าผิดมาตรฐาน หรือปลอม กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรมั่นใจว่า “โครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” เกษตรกรจะได้สินค้าที่มีคุณภาพใช้เพิ่มผลผลิตในนาข้าวอย่างแท้จริง” .

“นอกจากเรื่องของการใช้ปุ๋ย การใช้ชีวภัณฑ์ก็มีความสำคัญเพราะชีวภัณฑ์จะช่วยให้เกิดการงอกที่ดีต้นไม้รากแข็งแรงดูดสารอาหารได้มากขึ้น ข้าวและพืชแข็งแรงและให้ผลผลิตมากขึ้นรวมถึงลดการใช้สารเคมีทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สามารถนำไปใช้ผลิตพืชปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เกษตรต้องมีความปลอดภัย ยกระดับเพิ่มรายได้ 3 เท่า ใน 4 ปีอีกด้วย” นายรพีภัทร์ กล่าว

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#ข่าวการเกษตรวันนี้