“เหลืองเมืองน่าน”พันธุ์ไหมแนะนำ..เส้นเหลืองรังใหญ่ให้ผลผลิตสูง

186

อธิบดีกรมหม่อนไหม เผย คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบรับรองไหมพันธุ์ “NAN x J108” เป็นไหมพันธุ์แนะนำของกรมหม่อนไหม โดยตั้งชื่อเป็นทางการว่า “น่าน 72” หรือ“เหลืองเมืองน่าน”


พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์หม่อนไหม ว่า คณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบรับรองไหมพันธุ์ “NAN x J108” เป็นไหมพันธุ์แนะนำของกรมหม่อนไหม โดยตั้งชื่อเป็นทางการว่า “น่าน 72” หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “เหลืองเมืองน่าน” คุณลักษณะของไหมพันธุ์นี้ คือ เป็นไหมชนิดฟักออกปีละ 2 ครั้ง (Bivoltine) ที่มีรังไหมและเส้นไหมสีเหลือง ขนาดรังค่อนข้างใหญ่ เปอร์เซ็นต์เปลือกรังสูง 20.96% ให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูหนาวถึง 29 กิโลกรัม ส่วนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงไหมพันธุ์นี้ควรมีอากาศเย็น จึงเหมาะสมในการเลี้ยงในฤดูหนาว


“ไหมพันธุ์น่าน 72 เป็นไหมพันธุ์ไทยที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ไหมในโครงการวิจัย เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ไหมชนิดฟักออก ปีละ 2 ครั้ง ลูกผสมเดี่ยว รังสีเหลือง จากสายพันธุ์น่านให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับการเลี้ยงไหมในเขตภาคเหนือของไทย คุณลักษณะเด่น มีความแข็งแรง รังไหมมีขนาดใหญ่ และรังสีเหลือง มีเปอร์เซ็นต์เปลือกรังสูง และผลผลิตรังไหมต่อแผ่นสูง ส่งผลทำให้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งเหมาะที่จะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นไหมอุตสาหกรรมต่อไป”อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับรองพันธุ์ไหม 15 พันธุ์ ได้แก่ จักราช เขียวสกล ไข่งู ซีจีน ท่าหินสอขาว ท่าหินสอเหลือง นางลาย นางลายสระบุรี นางสิ่ว นางเหลือง โนนจำปา โนนน้ำคำ บ้านซ่ง โพธิ์ทอง วนาสวรรค์ เป็นพันธุ์ไหมอนุรักษ์ของกรมหม่อนไหม

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวเกษตรสิ่งแวดล้อม #กรมหม่อนไหม