อย. เปิดเวทีแจงการบริหารจัดการกลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้น

75


อย. ติวเข้มสถานพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้น ทั้ง Onsite และ ออนไลน์ มากกว่า 1,550 แห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนและขายวัตถุเสพติดที่ใช้เฉพาะในทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน โดย อย. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ในการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยารักษาโรคสมาธิสั้นเป็นกลุ่มยาที่ อย. ดูแล เพื่อให้ผู้ที่ใช้กลุ่มยาดังกล่าวมียาไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดอบรมในหัวข้อ “บทบาท อย. ในการบริหารจัดการกลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้น” จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 9 อาคาร OSSC ตึก อย. และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม Onsite จำนวน 50 คน และสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมทางออนไลน์ มากกว่า 1,500 แห่ง

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมบทบาท อย. ในการบริหารจัดการกลุ่มยารักษาโรคสมาธิสั้นในครั้งนี้จะช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลและผู้ใช้บริการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพื่อยกระดับมาตรฐาน การให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ข่าวอาชญากรรมสังคม