”กกต.เขตคลองสามวา“ประกาศผล““ตุ๊ ชาญชัย กายพันธ์“อดีตสื่ออวุโส ค่ายประชาชื่น ผ่านด่านแรก สว.กลุ่มสื่อสารมวลชน

3193

”กกต.เขตคลองสามวา“ประกาศผล“
“ตุ๊ ชาญชัย กายพันธ์“อดีตสื่ออวุโส ค่ายประชาชื่น ผ่านด่านแรก สว.กลุ่มสื่อสารมวลชน

               
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระดับเขตและอำเภอ ทั่วประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 28และมาตรา 4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ซึ่งในการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งแบ่งตามกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม สำหรับเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัคร 17 กลุ่ม จำนวน 55 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน เหลือผู้สมัครจำนวน 53 คน

 รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางของเขตคลองสาม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ นายวรชัย สุขผลธรรม กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ นายชัยชนะ พงษ์สุภา กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ว่าที่พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย นางภาณัททกา วงษากิตติกุล และนายสมพร ฤทธิ์อยู่
             กลุ่มที่ 4 กลุ่มสาธารณสุข พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ และนางอารี คุมพิทักษ์ กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ได้แก่ นายชนะชนม์ ต้องตะวัน นายพัชรวัตร อินทรสุคนธ์ และนายสกล กฤษณาปาณี กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ นายณรงค์ เอี่ยมสะอาด นายวิชัย ชุมพล และนายวิรัช แป้นสุข
      กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบการอื่น ได้แก่ นายณัฐชัย คำศรี น.ส.พรัดดา สิริมไหศวรรย์ และนายสุเมธ บุญวงศ์ กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ นายสถาพร พันธุ์มีเกียรติ กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  ได้แก่ นายนิยม ทรัพย์สิรินาวิน
    กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี ได้แก่ น.ส.ปภัสสิริย์ เกียรติพิทักษ์ชัย น.ส.พรทิพย์ วชิรางกุล และนางรัญญาจงสุขศิริ กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ นายบัญชา ปราชญาภาณุชาติ น.ส.ลัคนีย์ ไชยฤทธิ์ และนางสมสวรรค์ วัฒนากุล กลุ่ม 16 ได้แก่กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นายณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ กลุ่ม 17 กลุ่มประชาคม  ได้แก่ น.ส.ชลีรัตน์ แสงสุวรรณ นายธารากร วุฒิสถิรกุล และนายปัญญา หวังพิทักษ์
        กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายชาญชัย กายพันธ์  กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ นายมิตร ชูนิ่ม นายสมพล สืบสมาน และนายสมศักดิ์ มงคลสวัสดดิ์ กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ น.ส.จิรรัชวัลค์ ทรงสุวรรณวาภา นายบรรเทิง ชนะบางแก้ว และนายปกรณ์ ดำรงศักดิ์

สำหรับประวัตินายชาญชัย กายพันธ์ เรียนระดับ ม.ศ. 1-3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา/ม.ศ. 4-5 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร ,ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง/ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงาน หนังสือพิมพ์มติชน ผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ประจำกระทรวงกลาโหมและรัฐสภา ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวกระบวนการยุติธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวภูมิภาค หัวหน้าข่าวกระบวนการยุติธรรม ผู้ช่วยบรรณาธิการ(ทำหน้าที่หัวหน้าข่าวหน้า 1 ช่วง พ.ศ. 2534-2559

คลิ๊กอ่าน กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.ระดับอำเภอ

https://cdn2.me-qr.com/excel/22908990.xlsx

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#สว.#ข่าวการเมืองวันนี้