ภาพรวมการเลือก สว. ระดับอำเภอ 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน้นย้ำถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

110

(9 มิ.ย. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ อาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน บริเวณโดมโรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ และห้องประชุมโรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา โดยนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมให้ข้อมูล

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการภาพรวมทำได้ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ่งที่ต้องย้ำคือการทำทุกขั้นตอนให้โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อทำให้ได้ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอที่ถูกต้องส่งไปคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ทั้งนี้ ทุกหน่วยเลือกตั้งมีการติดตั้งจอกล้องวงจรปิดให้ดูการเลือกด้วย หากพบว่ามีข้อสังเกตว่าอาจไม่ถูกต้องสามารถแจ้งได้ ซึ่งในการดำเนินการไม่เน้นเร็วแต่เน้นในเรื่องของความถูกต้อง เสร็จช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ถูกต้อง ขอให้เชื่อมั่นว่าการเลือก ส.ว. เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ถูกต้อง และยุติธรรม นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการได้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ อีกทั้งมีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์ให้บริการกรณีเกิดเหตุเกี่ยวกับสุขภาพด้วย

สำหรับวิธีการเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ ณ สถานที่เลือกที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด มีดังนี้ รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน จะเปิดให้รายงานตัวในเวลา 08.00 น. โดยให้ผู้สมัครที่มีเครื่องมือสื่อสาร มอบเครื่องมือสื่อสาร และรายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกของกลุ่มที่ตนเป็นผู้สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

“หากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกรอบแรก โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น” ช่วงการลงคะแนน เริ่มเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้

การนับคะแนน จะนับคะแนน ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น “กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น”

จากนั้นเป็นการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย โดยให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม และการเลือกรอบที่ 2 เป็นการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

การนับคะแนน จะนับ ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 3 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 3 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

วันเดียวกันนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กระจายกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ประกอบด้วย


นายเฉลิมพล โชตินุชิต ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน สมาคมมิตรภาพบางแค เขตภาษีเจริญ สนามกีฬาโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค และห้องประชุมชั้น 5 อาคารจี (G) มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม


นายณรงค์ เรืองศรี ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เขตคลองสามวา


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา


นายชาตรี วัฒนเขจร ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ณ หอประชุม SBU HALL มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เขตบางนา และห้อง Convention Hall ชั้น 6 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เขตสวนหลวง


นายศุภกฤต บุญขันธ์ ตรวจติดตามการดำเนินการเลือก ส.ว. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ห้องซันเซท ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #เลือกสว #กกต #ข่าวสังคม