รมช.อรรถกร เปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน”

249

รมช.อรรถกร เปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน”

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 67 ว่า สหกรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานเครื่องมืออันล้ำค่าให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้นำไปใช้ในการพัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งส่งผลไปยังการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางานสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการออม การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จัดการเรียนรู้ให้สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ด้วยการให้สหกรณ์จัดหาสินค้าที่จำเป็น มีคุณภาพ ราคายุติธรรมมาจำหน่ายให้กับนักเรียน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการผลิต เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา จึงขอให้โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเพาะต้นกล้าสหกรณ์ที่แข็งแรง ให้พร้อมที่จะเติบโตเพื่อเป็นอนาคตในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 67 ซึ่งเป็นการครบรอบ 33 ปี ของการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสันติสุข อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะด้านการสหกรณ์ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้ซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์ เมื่อเติบใหญ่ในภายหน้าหากเป็นผู้นำสหกรณ์ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้ที่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องหรือใช้วิธีการสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตได้

ปัจจุบัน มีโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์นักเรียน 20,624 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/อาชีพ

#Thaitabloid#สำนักข่าวไทยแทบลอยด์#วันสหกรณ์นักเรียน