ไทยย้ำนโยบายมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์

137

รมว.กต.ลงนาม 3 ฉบับ ยืนยันเจตนารมณ์ยกระดับการค้า-ลงทุนอินโดแปซิฟิก IPEF – พร้อมหนุนความร่วมมือภูมิภาคต่าง ๆ ย้ำประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero

วันที่ 7 มิ.ย. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก หรือ Indo-Pacific Economic Forum: IPEF และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่สิงคโปร์ ตามคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ว่า ไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงสำคัญ 3 ฉบับ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ ในการยกระดับมาตรฐานการค้าการลงทุนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก พร้อมได้รายงานพัฒนาการของไทยในกรอบ IPEF และความร่วมมือที่จะนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง มีผลเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นต่อยอดความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน IPEF

นายมาริษ ยังเปิดเผยด้วยว่า ตนเองได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลไทย ที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero หรือการลดก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ เช่น นโยบายส่งเสริม EV 30@30 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน และการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการลงทุนด้วย บนเวทีเสวนา IPEF Clean Economy Investor Forum ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในกรอบ IPEF ที่ให้ผู้นำทั้งภาครัฐ และเอกชนมาพูดคุยหาวิธีกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโลยี Climate Tech ที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย Net-Zero

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาแห่งอนาคตในสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน IPEF ตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ และการลงทุน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในสาขา Climate Tech ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นการสะท้อนจุดยืนของไทย ในการให้ความสำคัญ และสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกอย่างสมดุลผ่านกรอบความร่วมมือ และองค์กรต่าง ๆ ทั้ง กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือ BRICS ที่มีบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นผู้นำ รวมถึงการเดินหน้าเพื่อสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ที่ริเริ่มโดยกลุ่มประเทศในแถบยุโรป รวมถึง IPEF เป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯ

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #กระทรวงการต่างประเทส #มาริษเสงี่ยมพงษ์ #IPEF #Net-Zero #การลดก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์