นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวภายหลังมีการหารือกับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 , พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (อบต.) , พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (อบจ.) , พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 , พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และ พ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะมีการประชุมและปรับแก้ไขตามความเห็นของกฤษฎีกา ในวันพรุ่งนี้ และจะแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยเบื้องต้น มีประมาณ 30 – 40 ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลือกตั้ง และประเด็นที่ กกต.เห็นสมควรแก้ไขไปพร้อมกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้สอดคล้องกะบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า เมื่อผ่านการพิจาณาของ กกต.แล้ว ก็จะสามารถส่งต่อไปกฤษฎีกาตรวจสอบ และคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งขั้นตอนของการพิจารณาของ สนช.ไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลานานเพียงใด เมื่อผ่านขั้นตอนของ สนช.แล้ว จะนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ต่อไป ส่วนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จะสามารถดำเนินการได้เมื่อไรนั้น ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ว่ายังมีประเด็นติดขัดในเรื่องของพื้นที่ของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ที่ต้องมีการแบ่งเขตกันใหม่ ซึ่ง กกต.เป็นผู้จัดการระหว่างที่รอแก้ไขกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง