จากข้อมูลของตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พบว่า แหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากนอกประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 เหลี่ยมทองคำ ส่วนปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ยังคงมีผู้เสพ ผู้ค้า และผู้ส่งออก ซึ่งจากปัญหานี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องเพิ่มความร่วมกับต่างประเทศด้วย โดยในปี 2561 นี้ ได้เน้นย้ำนโยบายการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 ข้อ คือ
1. การพัฒนาบุคลากร
2. เพิ่มขีดความสามารถให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด / ผลักดันให้ประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
3. ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมจัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. พัฒนารูปแบบกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้
5. กำจัดแหล่งผลิตยาเสพติด
6. การดำเนินมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัด และความร่วมมือระหว่างประเทศ
7. ให้มีการบูรณาการร่วมกัน ต้องมีการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. พัฒนางานด้านป้องกันในเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในประเทศ ยังคงมีอยู่ แม้นโยบายของรัฐบาล จะเน้นการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด โดยมีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 108/2557 ที่ระบุว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จะได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาได้ แต่หากเป็นผู้เสพยาเสพติด ที่มีคดีอาญาอื่นด้วย ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตามคำสั่งนี้
ขณะเดียวกัน เลขาธิการ ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ย้ำว่าจะต้องดำเนินการต่อในเรื่องการขยายผลถึงผู้จำหน่าย เพื่อตัดต้นตอยาเสพติดถึงผู้ค้า ซึ่งยังมีข้อมูลถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดในวงการอีกจำนวนหนึ่ง ที่เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผู้เสพยาเสพติด กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ ยอมรับว่า มีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งเรื่องสังคมหรือครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่มีงานทำ และโรคซึมเศร้า สะท้อนว่า การแก้ปัญหายาเสพติด ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คนในสังคมต้องร่วมกัน จึงจะทำให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน