ผู้สือข่าวรายงานว่า กระบวนการเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มขึ้น โดยที่ประชุมได้เชิญ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไท กกต. ในฐานะผู้อาวุโสสูง ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานกกต.ตามขั้นตอน ซึ่งผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ทั้ง 5 คน ได้มีการประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งคนใดเป็นประธานกกต. โดยผู้ที่จะได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมให้เป็นประธานกกต.ต้องได้รับคะแนนเห็นชอบ 3 เสียงขึ้นไป โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกกต. ซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากภายในการลงมติเลือกเพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสนช. จะนำผลการเลือกกันเองให้คนหนึ่งคนใดเป็นประธานกกต. ของผู้ได้รับความเห็นชอบจากสนช.ให้ดำรงตำแหน่งกกต.ทั้ง 5 คนให้ประธานสนช.รับทราบ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกกต.และกกต.ต่อไป