“ดีอี” เด้งรับนโยบาย พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

695

‘ประเสริฐ’ พร้อมเดินหน้า วิสัยทัศน์ประเทศไทย เตรียมผลักดันไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความมั่นคงและปลอดภัย พร้อมยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จากกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย ‘IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง’ มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการนำคลาวด์มาให้บริการประชาชน พร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล การเสริมสร้างทักษะดิจิทัล สร้างบุคลากรด้านดิจิทัลและส่งเสริมโอกาสให้เติบโต พร้อมดึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและได้ยกวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่ากระทรวงพร้อมรับนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ที่เน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล

นายประเสริฐ กล่าวว่า ดีอีให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล โดยการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพื้นที่แห่งการสนับสนุนให้การวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มกำลังคนดิจิทัลแก่ประเทศไทย

“กระทรวงดีอี มีแนวนโยบายและการขับเคลื่อนตามเป้าหมายของ รัฐบาลที่มุ่งจะดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งการลงทุนเกี่ยวกับการผลิต เซมิคอนดัคเตอร์, การตั้งศูนย์ข้อมูล รองรับคลาวด์ คอมพิวติ้ง, การวิจัยและนำเอไอ มาใช้งานในประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก” รมว.ดีอีกล่าว 

นายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้เชื่อมประสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนแถวหน้าของโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพร้อมรับการลงทุน ตามนโยบายรัฐบาลในการทำจับคู่ลงทุน เพื่อส่งเสริมบริษัทไทยที่มีศักยภาพ การเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้บริษัทชั้นนำระดับโลกและบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและคนไทย

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #กระทรวงดีอี #ประเสริฐจันทรรวงทอง #วิสัยทัศน์ประเทศไทย #เศรษฐกิจดิจิทัล