นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า “วันนี้ วันที่ 26 ก.ค.วันคล้ายวันเกิดท่านทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่านอายุ 69 ปีเต็ม

ขอพูดถึงท่านในฐานะที่ได้ร่วมงานการเมืองกับท่านมาเกือบยี่สิบปี ปัจจุบันก็ยังอยู่ในพรรคที่มีรากเหง้าจากพรรคที่ท่านริเริ่มไว้

ท่านทักษิณ ในปัจจุบัน ท่านจะเป็นอะไร อยู่ที่ไหน คนในทุกวงการยังพูดถึงท่านทุกวัน จนเกิดวาทะกรรมที่ว่า “ก้าวไม่พ้นทักษิณสักที”

นโยบายต่างๆที่รัฐบาลสมัยท่านคิดริเริ่มไว้ ยังคงอยูในใจประชาชนและได้ใช้ประโยชน์ตราบเท่าทุกวันนี้

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่พูดกันติดปากว่า “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค” นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นโยบายพักหนี้เกษตรกร นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ SME ฯลฯ

นโยบายทั้งหลายดังตัวอย่างที่กล่าว ล้วนมาจากต้องการเห็นผู้คนในบ้านเมืองนี้ “หายเจ็บ หายจน และเป็นคนมีความรู้”

หายเจ็บ แก้ด้วยนโยบายให้คนทุกฐานะ ไม่ว่าจะมีหรือจน มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด จึงเกิดนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคขึ้น มีการรณรงค์ให้คนออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ
หายจน แก้ด้วยนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เกิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชน สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ สินค้า OTOP ธุรกิจ SME มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร การก่องเที่ยว การส่งออก ฯลฯ
การทำให้คนมีความรู้ แก้ด้วยการสร้างโอกาสให้คนได้รับการศึกษาเล่าเรียนโดยฐานะความเป็นอยู่ต้องไม่เป็นอุปสรรค มีนโยบายเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี มีกองทุนให้กู้ยืมเรียนในระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามศักยภาพของผู้เรียน จบมีงานทำแล้วค่อยผ่อนคืนกองทุน มีโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

คนที่คิดจะแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างจริงจังและยั่งยืนได้อย่างนี้ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ กล้าคิด กล้าทำนอกกรอบ กล้าตัดสินใจและต้องเสียสละทุ่มเท
ท่านทักษิณ ชินวัตร ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านและรัฐบาลของท่านทำได้

ผมคงไม่พูดถึงปัญหาต่างๆที่ตามมาจากการดำเนินนโยบายและส่งผลกระทบถึงตัวท่านจนอยู่ในแผ่นเกิดไม่ได้ เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์ต้องสังเคราะห์แยกแยะและบันทึกต่อไป

วันนี้เพียงแต่จะระลึกถึงท่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่าน
…ขอให้ท่านสุขภาพดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำดีไว้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ…
ผมเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอครับ”