แม่ทัพภาคที่ 1 นำสื่อมวลชนสายทหาร เยี่ยมชมหน่วยทหารตามแนวชายแดน ณ กองกำลังบูรพา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

665

พล.ท. ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 นำคณะสื่อมวลชนสายทหาร เยี่ยมชมหน่วยทหารตามแนวชายแดน ในพื้นที่กองกำลังบูรพา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนสายทหาร และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสายทหาร ได้รับทราบภารกิจในการป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการชี้แจงสื่อมวลชน/ตอบคำถามนักข่าว ในประเด็นที่มีความสนใจ

​โดยกิจกรรมในวันแรก เริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจหลักของกองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจในยามปกติ ภารกิจด้านการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน และภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสร็จแล้วนำเยี่ยมชมนิทรรศการของกองกำลังบูรพา ก่อนออกเดินทางไปยังจุดตรวจ คลอง 03 บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการ และรับฟังคำบรรยายการปฏิบัติภารกิจของชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ 13

จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาช่องแคบ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่สู้รบ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรม CSR มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และได้มอบจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 30 คัน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน ที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ได้มียานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนที่สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบเตียงพยาบาลให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย

​นอกจากนี้ ได้พาคณะสื่อมวลชนสายทหาร ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นหมู่บ้านที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีคลองน้ำใสเป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพของผู้ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชา (ศูนย์อพยพที่ 8) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อม ให้คงเดิม ตลอดจนการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าที่เสื่อมโทรม การป้องกันการบุกรุกป่า ตลอดจนการอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธาร โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ในการนำเยี่ยมชมการผลิต และแปรรูปสมุนไพรที่ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชน ในโอกาสนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้นำเสนอการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โดยนำชมศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แปลงดอกเก๊กฮวย จุดชมวิวโค้งมหัศจรรย์ และสวนกุหลาบพระเมตตา เป็นต้น

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #แม่ทัพภาคที่1