ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1​ พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 ประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ​ “พัฒนาคูคลองริมถนนกำแพงเพชร 2 -วิภาวดีรังสิต” ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค​ 1 ได้สนองโครงการพระราชดำริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม คือ
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและชุมชน จึงจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นต้นแบบของการกระทำความดีมีจิตอาสา​ ให้ข้าราชการตำรวจได้ร่วมใจกันกระทำความดีเพื่อเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีแนวคิดที่จะสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจกับชุมชน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 รวมจำนวน 254 คน เจ้าหน้าที่เขตจตุจักร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน รวม 374 คน ร่วมทำความสะอาด ริมถนนกำแพงเพชร 2 ลอกคูคลองริมถนนวิภาวดี และทำความสะอาด หน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ทำความสะอาดกำแพงและเก็บขยะใบไม้ลานจอดรถ ตำรวจภูธรภาค 1 ทำความสะอาดล้างถนนทางเข้าหน้ากองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน เพื่อปลูกฝังจิตใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอันเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เพื่อทำให้ทางสาธารณะชุมชนสะอาด และทำให้ภูมิทัศน์โดยรวมน่าอยู่ เป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันของชุมชน

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1​ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1​