นาย กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขียนอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2561 ว่า “คนไทยกันเองก็ต้องอยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แต่เราต้องอย่าลืมว่าสังคมและความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติทั่วโลกในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความสงบสุข ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมอันดีงาม และชีวิตที่มีความเป็นอิสระเสรีภาพที่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศต่างๆในภูมิภาคเราเอง”

โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคคลังเขียนอธิบายต่อว่า “ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่อีกมากที่คนไทยเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหลายเรื่องมีจุดเริ่มต้นจากการรวมศูนย์อำนาจรัฐอยู่ส่วนกลางมากเกินไป โรงเรียนไทย และโรงพยาบาลไทย ควรต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการด้วยตนเองมากกว่าปัจจุบัน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร และด้านการกำกับดูแล รัฐควรมีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในภาคประชาชนมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการบริหารแนวนี้มากขึ้นจากแต่ก่อน และผมหวังว่าเราจะเห็นนโยบายแนวนี้ปรากฏในปี ๒๕๖๑ ที่กำลังมาเยือน”