ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊ค โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ผมได้กราบเรียนเชิญพี่น้องมวลมหาประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างพรรคการเมือง ที่เป็นของประชาชนที่แท้จริง เพื่อทำงานการเมือง รับใช้ประเทศชาติและรับใช้ประชาชน  ถ้าท่านพี่น้องประชาชนท่านใดได้มีอุดมการณ์เดียวกันก็ขอเชิญมาร่วมมือ ซึ่งในหัวใจลึกๆของประชาชนผู้รักชาติ มีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกัน อย่างน้อยที่สุด 7 ประการ

ประการที่ 1 อุดมการณ์ที่จะถวายความจงรักภักดี เทิดทูน  และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งประเทศไทย ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความเป็นเอกภาพของคนทั้งชาติ อยู่ที่ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ประการที่ 2 คนไทยทั้งหลาย ได้ตระหนัก ถ้าหากจะให้ประเทศนี้ มีการเมืองการปกครองที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติอย่างแท้จริง ต้องใช้หลักธรรมาธิปไตยยึดธรรมะเป็นที่ตั้ง ยึดความถูกต้องชอบธรรมเป็นสรณะ ต้องเอาธรรมะมาใช้ในการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน ต้องยึดหลักธรรมของพระศาสนา โดยการที่ได้ยึดมั่นในหลักธรรม ทำให้การเมือง การปกครองของประเทศไทย เป็นธรรมาธิปไตยการเมืองของประเทศเรา จึงจะเป็นการเมืองที่ชอบธรรมถูกต้อง การบริหารราชการแผ่นดินก็จะเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล อันจะยังประโยชน์สุข ให้กับประเทศชาติและประชาชนนี่เป็นเรื่องที่เป็นอุดมการณ์สำคัญในประการที่สองของพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ประการที่ 3 พรรคการเมือง นักการเมือง ต้องตระหนักว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้น อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจของประชาชน พรรคการเมืองและนักการเมือง ต้องเคารพประชาชนต้องฟังคำสั่งของประชาชน การเมืองต้องเป็นการเมืองที่ดี การเมืองเพื่อประชาชน การเมืองเพื่อประเทศชาติ การเมืองที่ดี จะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีพรรคการเมืองของประชาชนทำหน้าที่ในทางการเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย จึงจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชน เป็นผู้กำหนดตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหาร มาบริหารประเทศ ในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ประชาชนมอบหมายความไว้วางใจให้ ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทาง เป้าหมาย ในทางการเมือง และพรรคการเมือง นักการเมืองเป็นผู้ปฎิบัติ ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทย อุดมการณ์ที่เราจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติให้ได้

ประการที่ส 4 การตั้งพรรคเมืองของประชาชนขึ้นมานั้น มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศใน 5 ด้าน คือ การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปกระบวนการวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และจะต้องการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่มือประชาชนไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาโดยเท่าเทียมพร้อมเพรียงทั้งประเทศ นอกจากนั้นจะต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกระบวนการวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตรงนี้จะต้อง ปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการ ในการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ให้มีความเท่าเทียม และที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิรูปตำรวจ สิ่งเหล่านี้เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูปให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีและจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จ

ประการที่ 5 พรรครวมพลังประชาชาติไทย มุ่งหวังที่จะให้คนไทยทั้งประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เราจะต้องดูแล และนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานทางการเมืองต่อไปในวันข้างหน้า

ประการที่ 6 อุดมการณ์ของเราคือ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาให้ในการพัฒนาประเทศ มาใช้ในการพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ประการที่ 7 อุดมการณ์คือการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล ให้มีความยั่งยืน ให้ประชาชนคนไทยสามารถมีชีวิตอย่างดีอย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง

“ใครมีอุดมการณ์แบบนี้  ใครมีความคิดทางการเมืองอย่างนี้ นี่คือผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความคิดทางการเมืองอย่างเดียวกับพวกตน นี่คือกลุ่มบุคคลที่อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างพรรคการเมืองของประชาชน ที่ชื่อว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย” นายสุเทพกล่าว

"ลุงกำนัน" ประกาศยึดมั่นอุดมการณ์ 7 ประการ "รวมพลังประชาชาติไทย" (09 ก.ค. 2561)

โพสต์โดย Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018